Video tập huấn kỹ năng

 Chuyên đề Lớp kỹ năng gia đình - trường Nguyễn Du
 Chuyên đề Thói quen có ích và tình cảm gia đình
 Chuyên đề Tư duy sáng tạo
 Làm thế nào để trở thành nhà tham mưu số 1
 Lớp bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo
 Lớp bồi dưỡng kỹ năng sống và văn hóa giao tiếp cộng đồng
Hình ảnh tập huấn kỹ năng