Tài liệu học tập Chính trị hè
1.Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2016
2.Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2016
3.Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 45-Ctr/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
4.Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 46-CtrHĐ/TU về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" trên địa bàn Quận 1 đến năm 2020
5.Kết luận 94
6.Nội quy học tập chính trị hè năm 2017
7.Nghị quyết số 10 Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII
8.Nghị quyết số 11 Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII
9.Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII
10.Những điều cần biết về BHYT HSSV_ 2017-2018
11.Sửa đổi lối làm việc
12.Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng
13.Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
14.Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2017
15.KINH TẾ - XÃ HỘI CẢ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
16.KINH TẾ - XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017